Bước 1:

Buoc 1

Bước 2:

buoc 2

Bước 3: Đăng nhập.